TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 - Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

  VANTHONGLAW - Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 - Q uy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký ...

Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

  VANTHONGLAW - Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20...

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính Phủ về Phiên họp Chính Phủ Thường Kỳ tháng 5 năm 2024

 VANTHONGLAW - Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính Phủ về Phiên họp Chính Phủ Thường Kỳ tháng 5 năm 2024

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 09/6/2024 - Về dự án xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai số 31/2024/QH15, luật nhà ở số 27/2023/QH15, luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 09/6/2024 -  Về dự án xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai số 31/2024/QH15,...

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án

  VANTHONGLAW -  Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP của Hội đ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---