TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đơn đề nghị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đơn đề nghị. Hiển thị tất cả bài đăng

Mẫu đơn đề nghị sao chụp tài liệu và hướng dẫn viết đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- ……………, ngày……tháng……năm 2021   ĐƠN ĐỀ NGHỊ SAO CH...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---