TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bãi bỏ quyết định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bãi bỏ quyết định. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 21/6/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số quyết định ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1371/QĐ-BTC ngày 121/6/2023 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số quyết định ban hành quy trình về công tác thanh tra...

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND TP. Hồ Chí Minh bãi bỏ quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã thị trấn

  VANTHONGLAW - Quyết định 26/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND TP. Hồ Chí Minh bãi bỏ quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của ...

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND TP. Hà Nội bãi bỏ quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành quy định về lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

  VANTHONGLAW - Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND TP. Hà Nội bãi bỏ quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBN...

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La bãi bỏ quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 23/7/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Sơn La

 VANTHONGLAW - Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La bãi bỏ quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 23/7/2004 của UBND ...

Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc quy định các khu vực dự án có ý nghĩa quan trong trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  VANTHONGLAW - Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10...

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La bãi bỏ quyết định số 79/2004/QĐ_UB ngày 23/7/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Sơn La

  VANTHONGLAW - Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La bãi bỏ quyết định số 79/2004/QĐ_UB ngày 23/7/2004 của UBND...

Quyết định số 22/5/2023 của UBND TP. Đà Nẵng về bải bỏ quyết định số 34/2002/QĐ_UB ngày 05/3/2002 của UBND Thành phố Đà Nẵng về thành lập giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

  VANTHONGLAW - Quyết định số 22/5/2023 của UBND TP. Đà Nẵng về bải bỏ quyết định số 34/2002/QĐ_UB ngày 05/3/2002 của UBND Thành phố Đà Nẵng...

Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 về việc bãi bỏ quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

VANTHONGLAW - Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 về việc bãi bỏ quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh ban hàn...

Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND TP. Cần Thơ Bãi bỏ các quyết định của ủng ban nhân dân thành phố

VANTHONGLAW - Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND TP. Cần Thơ Bãi bỏ các quyết định của ủng ban nhân dân thành phố

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---