TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi dưỡng Cán bộ - Công chức - Viên chức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi dưỡng Cán bộ - Công chức - Viên chức. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân năm 2023

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiể...

Kế hoạch số 1053/KH-TCCB ngày 27/12/2019 của TAND Tối cao thực hiện đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030" trong Tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1053/KH-TCCB ngày 27/12/2019 của TAND Tối cao thực hiện đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ c...

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Lâm Đồng

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng  về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị t...

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí làm chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Lâm Đồng

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị tr...

Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đ...

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  VANTHONGLAW - Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài đố...

Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

VANTHONGLAW - Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp cô...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---