TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi thường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi thường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC ngày 22/11/2006 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng Hình sự gây ra

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC ngày 22/11/2006 - Hướng dẫn thi hành một số quy định của N...

Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 - Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 - Hướng dẫn thực hiện quản lý n...

Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 - Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 - Hướng dẫn thực hiện quản lý...

Thông tư liên tịch số 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/6/2016 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/6/2016 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiết trúc, mồ mã, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngự cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản" khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/2/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

  VANTHONGLAW - Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà...

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ sơ kết 05 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn TP. Cần Thơ

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ sơ kết 05 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trê...

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nướ...

Nghị định 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 197/2004/NĐ-CP Hà Nội, ng...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---