TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam

  VANTHONGLAW - Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung ...

Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bản tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023

  VANTHONGLAW - Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi...

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

  VANTHONGLAW -  Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---