TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bổ nhiệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bổ nhiệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 36/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán toà án nhân dân tối cao

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 36/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm...

Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC ngày 09/3/2023 của TAND Tối cao quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

  VANTHONGLAW - Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC ngày 09/3/2023 của TAND Tối cao quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của Luật...

Nghị quyết số 21/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán của Tòa án nhân dân Tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 21/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhi...

Nghị quyết số 79/2019/QH14 ngày 12/6/2019 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 79/2019/QH14 ngày 12/6/2019 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhi...

Nghị quyết số 127/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 127/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ n...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---