TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Công an. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Công an. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng bộ công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng công an nhân dân

  VANTHONGLAW - Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngà...

Thông tư số 117/2020/TT-BCA ngày 05/11/2020 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trường bộ công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo về phiên tòa của lực lượng công an nhân dân

VANTHONGLAW - Thông tư số 117/2020/TT-BCA ngày 05/11/2020 của Bộ Công An - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày ...

Thông tư số 01/VBHN-BCA ngày 12/01/2021 của Bộ công an - Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng công an nhân dân

VANTHONGLAW - Thông tư số 01/VBHN-BCA ngày 12/01/2021 của Bộ công an - Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng công an n...

Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 của Bộ công an - Viện kiểm sat nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố xét xử tội phạm rửa tiền

  VANTHONGLAW - Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 của Bộ công an - Viện kiểm sat nhân dân tối cao - Tòa án...

THÔNG TƯ Số: 24/2023/TT-BCA Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

THÔNG TƯ Số: 24/2023/TT-BCA Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/6/2023 của Bộ Công An về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam

  VANTHONGLAW - Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/6/2023 của Bộ Công An về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu...

Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

VANTHONGLAW - Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan ...

Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe

  BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---