TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và công nghệ

VANTHONGLAW - Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và công nghệ

Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

  VANTHONGLAW - Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực...

Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  VANTHONGLAW - Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ kho...

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, được sửa đổi, bổ sung na8m 2020

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---