TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBHX ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương bình và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng bộ lao động - Thương binh và xã hội quy định khối lượng kiện thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBHX ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương bình và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...

Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao đông - Thương bình và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  VANTHONGLAW - Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao đông - Thương bình và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng...

Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

VANTHONGLAW - Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng n...

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

 VANTHONGLAW - Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---