TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Nội vụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Nội vụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ nội vụ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng đối với ngành nội vụ

  VANTHONGLAW - Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ nội vụ - Qu y định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen th...

Quyết định số 415/QĐ-BNV ngày 13/6/2023 của Bộ Nội vụ phê duyệt điệu lệ (sửa đổi, bổ sung) hội người mù Việt Nam

  VANTHONGLAW - Quyết định số 415/QĐ-BNV ngày 13/6/2023 của Bộ Nội vụ phê duyệt điệu lệ (sửa đổi, bổ sung) hội người mù Việt Nam

Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

VANTHONGLAW - Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp cô...

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  VANTHONGLAW - Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt...

Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --...

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

  BỘ Y TẾ – BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, được sửa đổi, bổ sung na8m 2020

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...

Thông tư số 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

  BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Nghị định số 56/2011/NĐ-CPnày quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNVhướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

  BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---