TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Ngoại giao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Ngoại giao. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại giao - Về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ ngoại giao.

  VANTHONGLAW - Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại giao - V ề việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ c...

Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại Giao - Về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của Bộ Ngoại Giao

  VANTHONGLAW - Quyết định số 3021/QĐ-BNG ngày 31/10/2023 của Bộ Ngoại Giao - Về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ ch...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---