TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Văn hóa Thông tin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Văn hóa Thông tin. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, viên chức văn hóa - thông tin

  BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ******                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---