TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Y tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ Y tế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá

  VANTHONGLAW - Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải ...

Quyết định số 2196/QĐ-BYT ngày 16/5/2023 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2196/QĐ-BYT ngày 16/5/2023 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ hợp tá...

Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

VANTHONGLAW - Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý dược thuộc Bộ Y tế

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản ...

Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng mạch vành mạn"

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứn...

Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trường Bộ Y tế

VANTHONGLAW - Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y dược cổ truyền thuộc ph...

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm

  BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---