TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ luật Hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ luật Hình sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - H ướng dẫn áp dụng Điều 234 v...

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"

  VANTHONGLAW  - ÁN LỆ SỐ 64/2023/AL VỀ ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT VÀ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG "CÓ TỔ CHỨC" TRONG TỘI "BẮT CÓ...

Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng - Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam dữ và miễn chấp hành hời hạn cấp cư trú, quán ché còn lại

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 04/2021/TT LT-TANDTC-  VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân ...

Thông tư liên tịch số 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/01/2023 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Quy định việc phối hợp trong thực hiện một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số  01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/01/2023 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân ...

Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/03/2023 của Bộ công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

  VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/03/2023 của Bộ công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa ...

Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 của Bộ công an - Viện kiểm sat nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố xét xử tội phạm rửa tiền

  VANTHONGLAW - Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 của Bộ công an - Viện kiểm sat nhân dân tối cao - Tòa án...

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 củ...

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 Hướng dẫn ấp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ Luật Hình sự

 VANTHONGLAW - Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 Hướng dẫn ấp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và...

Án lệ số 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “Giết người”

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 59/2023/AL VỀ LỖI CỐ Ý GIÁN TIẾP TRONG VỤ ÁN "GIẾT NGƯỜI"

Án lệ số 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 của Bộ luật Hình sự

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 58/2023/AL VỀ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT TẠI ĐIỂM C KHOẢN 3 ĐIỀU 244 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Án lệ số 57/2023/AL Về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội "Cướp giật tài sản"

VANTHONGLAW - ÁN LỆ SỐ 57/2023/AL VỀ HÀNH VI GIAN DỐI NHẰM TIẾP CẬN TÀI SẢN TRONG TỘI " CƯỚP GIẬT TÀI SẢN"

Bộ luật Hình sự năm 2015

   QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---