TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ thông tin và truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ thông tin và truyền thông. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 2122/QĐ-BTTT ngày 02/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông - quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản thông tin và truyền thông

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2122/QĐ-BTTT ngày 02/11/2023 của Bộ thông tin và truyền thông -  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Quyết định số 2122/QĐ-BTTTT ngày 02/11/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông - quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản thông tin và truyền thông

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2122/QĐ-BTTTT ngày 02/11/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông -  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c...

Quyết định số 1079/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1079/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...

Kế hoạch số 2136/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 2136/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông t...

Thông tư số 04/2023/TT-BTTT ngày 31/5/2023 của Bộ thông tin và truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông

VANTHONGLAW - Thông tư số 04/2023/TT-BTTT ngày 31/5/2023 của Bộ thông tin và truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng g...

Quyết định số 848/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2023 Ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ thông tin và truyền thông tại các địa phương năm 2023

  VANTHONGLAW - Quyết định số 848/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2023 Ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trì...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---