TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ văn hoá thể thao và du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ văn hoá thể thao và du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP

  VANTHONGLAW - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/03/2024 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Ngh...

Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

VANTHONGLAW - Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền ...

Quyết định số 1242/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

VANTHONGLAW - Quyết định số 1242/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện c...

Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL ngày 01/10/2014 của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

    LUẬT VẠN THÔNG  -  THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BVHTTDL NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2022 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---