TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ văn hoá-thể thao và du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ văn hoá-thể thao và du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2023 của Bộ Văn Hóa, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của du lịch quốc gia Việt Nam

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2023 của Bộ Văn Hóa, thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ...

Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện tỉnh trực thuộc sở văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...

Quyết định số 1470/QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lỗi sống và khơi dậy khát vọng cống hiện cho thanh niên, thiếu niên, nhị đồng giai đoạn 2021-2030" của Bộ văn hóa, thể thao, du lịch

VANTHONGLAW - Quyết định số 1470/QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành kế hoạch triển khai chương trình &qu...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---