TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cục quản lý dược. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cục quản lý dược. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 759/QĐ-QLD ngày 16/10/2023 của Cục quản lý dược - Về việc ban hành danh mục 14 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 187 bổ sung

  VANTHONGLAW - Quyết định số 759/QĐ-QLD ngày 16/10/2023 của Cục quản lý dược - Về việc ban hành danh mục 14 thuốc sản xuất trong nước được ...

Quyết định số 408/QĐ-QLD ngày 08/6/2023 của Cục quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của cục quản lý dược

VANTHONGLAW - Quyết định số 408/QĐ-QLD ngày 08/6/2023 của Cục quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lư...

Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý dược thuộc Bộ Y tế

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản ...

Quyết định số 343/QĐ-QLD ngày 19/5/2023 của Cục quản lý dược Về việc ban hành danh mục 28 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 47

VANTHONGLAW - Quyết định số 343/QĐ-QLD ngày 19/5/2023 của Cục quản lý dược Về việc ban hành danh mục 28 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn...

Công văn số 571/QLD-KD ngày 19/5/2023 Về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

VANTHONGLAW - Công văn số 571/QLD-KD ngày 19/5/2023 Về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---