TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 VỀ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, PHÂN HẠNG VÀ ĐĂNG KÝ RUỘNG ĐẤT TRONG CẢ NƯỚC

LUẬT VẠN THÔNG - Chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 VỀ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, PHÂN HẠNG VÀ ĐĂNG KÝ RUỘNG ĐẤT TRONG CẢ NƯỚC.

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---