TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Covid-19. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Covid-19. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ thị số 02/2020/CT-TA ngày 10/03/2020 của TAND Tối cao - Về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 02/2020/CT-TA ngày 10/03/2020 của TAND Tối cao - Về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống tòa án nhân dân

Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 tại tỉnh Nam Định

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 tại tỉnh Nam Định

Chỉ thị Số: 18/CT-UBND về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  18 /CT-U...

Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Nghị quyết số: 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Công văn số: 2475/TLĐ về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---