TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Dự toán ngân sách. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dự toán ngân sách. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 131/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2023 áp dụng thông nhất trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 131/QĐ-VKSTC ngày 30/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán ch...

Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 18/01/2023 - Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành kiểm sát nhân dân

VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 18/01/2023 - Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành kiểm sát nhân dân

Hướng dẫn số 17/HD-VKSTC ngày 27/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Thực dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 17/HD-VKSTC ngày 27/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Thực dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Hướng dẫn số 121/TANDTC-KHTC ngày 22/5/2020 của TAND Tối cao lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 121/TANDTC-KHTC ngày 22/5/2020 của TAND Tối cao lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---