TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hành chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Chỉ thị số 8/CT-BGTVT ngày 02/11/2023 của Bộ giao thông vận tải - về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của bộ giao thông vận tải

  VANTHONGLAW - Chỉ thị số 8/CT-BGTVT ngày 02/11/2023 của Bộ giao thông vận tải - về  việc tăng cường công tác cải cách hành chính của bộ gi...

Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

VANTHONGLAW - Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ - T iếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ ...

Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

VANTHONGLAW - Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về  tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ...

Thông tư 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai

VANTHONGLAW - Thông tư 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ tài nguyên và môi trường  - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các điều của các...

Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ tư pháp - Ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản, quyết định của Tòa án

  VANTHONGLAW - Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ tư pháp - Ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71...

Quyết định số 573/QĐ-VKSTC ngày V12 - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

  VANTHONGLAW - Quyết định số 573/QĐ-VKSTC ngày V12 - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 - Quy định việc phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng Hành chính

VANTHONGLAW - Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 - Quy định việc phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân và tòa á...

Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành Chính

  VANTHONGLAW - Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát vi...

Quyết định số 138/QĐ-CA ngày 26/02/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính trong tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 138/QĐ-CA ngày 26/02/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hàn...

Thông báo số 128/QĐ-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

  VANTHONGLAW - Thông báo số 128/QĐ-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tá...

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25/12/1998 và ngày 04/5/2006

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao - Hướng dẫn thi hành một số quy ...

Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐTP ngày 18/4/2003 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao -Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐTP ngày 18/4/2003 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao -Hướng dẫn thi hành một số quy đ...

Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 25/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Một số nội dụng nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính để ban hành kháng nghị phúc thẩm

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 25/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Một số nội dụng nhằm phát hiện vi phạm pháp lu...

Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC ngày 30/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC ngày 30/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án h...

Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phạt hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao đông, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phạt hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng ngh...

Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cao về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

VANTHONGLAW - Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy định về quy trình, kỹ năng trực tiế...

Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những hành vi vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân

VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị ...

Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

  VANTHONGLAW - Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành...

Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh, thương mại; lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW -  Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chín...

Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành hệ thống biếu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết đinh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành hệ thống biếu mẫu tố tụng, nghiệp v...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---