TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỗ trợ phát triển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hỗ trợ phát triển. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

VANTHONGLAW - Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND ngày 15/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, t...

Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc chướng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ cận nghèo trên địa bàn...

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---