TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiến Pháp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiến Pháp. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 - Ban hành quy chế phôi hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các tòa án nhân dân địa phương về tổ chức

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 - Ban hành quy chế phôi hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và hội đồng nhân d...

Nghị quyết số 127/2016/QH13 ngày 07/4/2016 của Quốc Hội miễn nhiệm chức vụ chánh án tòa án nhân dân tối cao

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 127/2016/QH13 ngày 07/4/2016 của Quốc Hội miễn nhiệm chức vụ chánh án tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 139/2016/QH13 ngày 08/4/2016 của Quốc Hội bầu chánh án tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 139/2016/QH13 ngày 08/4/2016 của Quốc Hội bầu chánh án tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 21/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán của Tòa án nhân dân Tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 21/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc Hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhi...

Nghị quyết số 127/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 127/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ n...

Nghị quyết số 95/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc Hội thành lập đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023"

VANTHONGLAW - Nghị quyết số 95/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc Hội thành lập đoàn giám sát chuyên đề  "Việc thực hiện chính sách, phá...

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật Đầu tư 2014

 Luật Đầu tư

Luật Đầu tư năm 2020

 Luật Đầu tư

Hiến pháp năm 2013

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

Hiến pháp năm 1992

  HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ CHỦ NGHIÃ XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 1992  LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù,...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---