TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kết thúc thí điểm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kết thúc thí điểm. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 164/TANDTC-PC ngày 16/7/2019 của TAND Tối cao sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 164/TANDTC-PC ngày 16/7/2019 của TAND Tối cao sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoạ...

Kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/8/2019 của TAND Tối cao tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiêu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 353/KH-TANDTC ngày 13/8/2019 của TAND Tối cao tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong...

Kế hoạch số 577/KH-TAMDTC ngày 25/10/2022 của TAND Tối cao sơ kết thí điểm quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong tòa án nhân dân

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 577/KH-TAMDTC ngày 25/10/2022 của TAND Tối cao sơ kết thí điểm quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công...

Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 25/5/2023 của Chính phủ về việc kết thúc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 25/5/2023 của Chính phủ về việc kết thúc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---