TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Khai thác hải sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khai thác hải sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của ủy ban Châu Âu

  VANTHONGLAW - Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - V ề việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp ...

Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 07/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của phó thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ

VANTHONGLAW - Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 07/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của phó thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---