TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm toán nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm toán nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do tổng kiểm toán nhà nước ban hành

  VANTHONGLAW - Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số văn bản quy p...

Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023 của Kiểm toán nhà nước về ban hành quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham những

VANTHONGLAW - Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023 của Kiểm toán nhà nước về ban hành quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham n...

Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Kiểm toán Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm toán Nhà nước

VANTHONGLAW - Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Kiểm toán Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm toán Nhà nước

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---