TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật đấu giá tài sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật đấu giá tài sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết viêc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

VANTHONGLAW - Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết viêc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm củ...

Luật đấu giá tài sản năm 2016

QU Ố C H ỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật s ố: 01/2016/QH14 Hà Nội , ngày  17 ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---