TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật An toàn vệ sinh lao động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật An toàn vệ sinh lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Công thương - Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

  VANTHONGLAW - Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Công thương - S ửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các thông tư quy...

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

 VANTHONGLAW - Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---