TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  09 /2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày  09  thá...

Nghị định số: 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiếu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng ...

Thông tư số: 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi mã thẻ nhà báo

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...

Thông tư số: 48/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn cấp Giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  48/2016/TT-BTTTT ...

Thông tư số: 36/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2016/TT-BTTTT ...

Luật Báo chí 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 1...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---