TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Biển Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Biển Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BQP hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 162/2013/NĐ-CP

  BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BQP Hà Nội , ngày 03  thá...

Nghị định số: 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 162/2013/NĐ-CP quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố : 23/20 1 7/NĐ-CP Hà Nộ i , ngày  1 3...

Nghị định số: 162/2013/NĐ-CP quy định Xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thềm lục địa

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 162/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày  12  th...

Luật Biển Việt Nam 2012

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 18/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---