TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Căn cước công dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Căn cước công dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Căn cước năm 2023

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số:     /2023/QH1...

Thông tư số: 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  59/2019/TT-BTC Hà Nội , ngày  30 ...

Thông tư số: 39/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2016/TT-BCA quy định về Công tác tàng thư Căn cước công dân

  BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  39/2019/TT-BCA Hà Nội , ngày  01  t...

Thông tư số: 10/2016/TT-BCA quy định về Công tác tàng thư Căn cước công dân

  BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 03 thán...

Nghị định số: 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân năm 2014

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng ...

Văn bản hợp nhất số: 01/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư quy định về mẫu Thẻ Căn cước công dân

  BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  01 /VBHN-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng ...

Thông tư quy định về Biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Văn bản hợp nhất số: 04/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư quy định về Biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Thẻ Căn cước công dân, tàng thư...

Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP

  BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng 4 ...

Văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  05 / VBHN -BCA Hà Nội, ngày 22 thán...

Luật Căn cước công dân 2014

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 59/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---