TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Cư trú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Cư trú. Hiển thị tất cả bài đăng

Chì thị 07/207/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Cư trú

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 thán...

Thông tư số: 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2013 và Nghị định số: 31/2014/NĐ-CP

  BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng...

Nghị định số: 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú 2013

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 0...

Luật Cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 1...

Luật Cư trú năm 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2020/QH14 Hà Nội,  ngày 13 th á ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---