TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Dự trữ quốc gia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Dự trữ quốc gia. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 33/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm Công tác dự trữ quốc gia

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 th...

Văn bản hợp nhất số: 01/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  01/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng...

Thông tư số: 108/2013/TT-BTC quy định về Quản lý định mức Kinh tế - Kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 t...

Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia 2012

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  03/VBHN-BTC Hà Nội , ngày  20  th...

Luật Dự trữ quốc gia 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2017

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 12...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---