TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Giám định tư pháp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Giám định tư pháp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 25/2013/TT-BTTTT quy định về Hồ sơ biểu mẫu Giám định tư pháp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2013/TT-BTTTT...

Thông tư số: 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp 2012 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 138/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 ...

Thông tư số: 13/2018/TT-BCA quy định về Điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu cho Tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực Kỹ thuật Hình sự

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2018/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng ...

Thông tư số: 53/2015/TT-BYT quy định về điều kiện cơ sở vật chất cho Tổ chức Giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực Pháp y, Pháp y tâm thần

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  53/2015/TT-BYT Hà Nội , ngày  28  thán...

Thông tư số: 42/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Trung tâm pháp y tỉnh, Thành phố TW

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  42 /2015/TT-BYT Hà Nội, ngày  16  thán...

Thông tư số: 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của Tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành Y tế

  B Ộ  Y T Ế ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố:  48 /2016/TT-BYT Hà Nội, ngày  30 t...

Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp 2012

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  85/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày  29  thán...

Công văn số: 4713/BTP-BTTP V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật giám định tư pháp.

  BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4713/BTP-BTTP V/v hướng dẫn thực hiệ...

Thông tư số: 49/2014/TT-BNNPTNT quy định về Giám định tư pháp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2014...

Thông tư s: 33/2014/TT-BGTVT quy định về Giám định tư pháp trong lĩnh vực Giao thông vận tải

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2014/TT-BGTVT Hà Nội...

Thông tư số: 04/2014/TT-BXD hướng dẫn Giám định tư pháp trong hoạt động Đầu tư xây dựng

  BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/TT-BXD Hà Nội, ngày 22 thán...

Thông tư số: 04/2013/TT-BVHTTDL quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Văn hóa

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2013/TT-BV...

Thông tư số: 06/2019/TT-BYT quy định về việc cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Giám định pháp y, pháp y tâm thần

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  06/2019 / TT -BYT Hà Nội, ngày  28  th...

Thông tư số: 02/2014/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên pháp y và Giám định viên pháp y tâm thần

  BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  02/2014/TT-BYT Hà Nội , ngày  15  thán...

Luật Giám định tư pháp 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 1...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---