TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Giao dịch điện tử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Giao dịch điện tử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 VANTHONGLAW - Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của...

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 VANTHONGLAW - Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  VANTHONGLAW - Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán ...

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 VANTHONGLAW - Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng t...

Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 7...

Luật Giao dịch điện tử 2005

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---