TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Hòa giải ở cơ sở. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Hòa giải ở cơ sở. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số: 4077/QĐ-BTP ban hành chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

  BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4077/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 31 tháng 1...

Nghị quyết liên tịch số: 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN hướng dẫn phối hợp thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

  CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...

Nghị định số: 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hòa giải ở cơ sở 2013

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng...

Luật Hòa giải ở cơ sở 2013

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 35/2013/QH13 Hà Nội, ngày 20 thá...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---