TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Hộ tịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Hộ tịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vức hổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

LUATVANTHONG - Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vức hổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đ...

Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh

LUATVANTHONG - Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh

Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

LUATVANTHONG - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và c...

Quyết định 1872/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

 LUATVANTHONG -   Quyết định 1872/QĐ-BTP  n ăm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ qua...

Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy dịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

  LUATVANTHONG - Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy dịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng t...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

  LUẬT VẠN THÔNG  -  THÔNG TƯ SỐ 04/2020/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ T...

Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý Hộ tịch.

  LUẬT VẠN THÔNG  - NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

  LUẬT VẠN THÔNG  - THÔNG TƯ SỐ 15/20215/TT-BTP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ ...

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Quyết định 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

Quyết định 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

Thông tư 12/1999/TT-BTP ngày 25/6/1999 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của CP về đăng ký Hộ tịch.

Thông tư 12/1999/TT-BTP ngày 25/6/1999 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của CP về đăng ký H...

Quyết định 1203-QĐ/1998/TP-HT ngày 26/12/1998 về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách Hộ tịch.

Quyết định 1203-QĐ/1998/TP-HT ngày 26/12/1998 về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách Hộ tịch.

Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 về đăng ký Hộ tịch.

Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 về đăng ký Hộ tịch.

Nghị định 4-CP ngày 16/1/1961 Ban hành bản điều lệ đăng ký Hộ tịch.

Nghị định 4-CP ngày 16/1/1961 Ban hành bản điều lệ đăng ký Hộ tịch.

Nghị định 764-TTg ngày 8/5/1956 Ban hành điều lệ đăng ký Hộ tịch.

       Nghị định 764-TTg ngày 8/5/1956 Ban hành điều lệ đăng ký Hộ tịch.

Nghị định 123/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số :  123/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 thán...

Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 7...

Thông tư liên tịch số: 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  BỘ NGOẠI GIAO - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2016/TTLT-BNG-BTP...

Thông tư số: 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

  BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/TT-BTP Hà Nội, ngày 28 thán...

Luật Hộ tịch 2014

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 60/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 th...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---