TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 VANTHONGLAW - Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của...

Thông tư số: 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 132/2018/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà N...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---