TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Khoa học và Công nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Khoa học và Công nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ 2013

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  08/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng ...

Thông tư số: 02/2015/TT-BKHCN quy định đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách Nhà nước

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- Số: 02/2015/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nộ...

Thông tư số: 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số: 70/2018/NĐ-CP

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   --------------- Số: 02/2020/TT-BKHCN Hà ...

Thông tư số: 03/2019/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của BKHCN

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- Số: 03/2019/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà N...

Thông tư số: 16/2014/TT-BKHCN quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian thi trường KHCN

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2014/TT-BKHCN Hà Nộ...

Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BKHCN hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố:  03 /VBHN-BKHCN Hà Nộ...

Thông tư số: 18/2019/TT-BKHCN quy định đánh giá hoạt động chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong KHCN

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  18/2019/TT-BKHCN Hà N...

Văn bản hợp nhất số: 02/VBHN-BKHCN hợp nhất Nghị định quy định việc sử dụng,trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BKHCN Hà Nội, n...

Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  08/2017/TT-BKHCN Hà N...

Luật Khoa học và Công nghệ 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 2...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---