TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kiểm toán độc lập. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kiểm toán độc lập. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số: 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 0...

Luật Kiểm toán độc lập năm 2011, sửa đổi bổ sung năm 2015

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 31 t...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---