TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kiểm toán Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kiểm toán Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2 9 /VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 1...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---