TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kinh doanh bất động sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Kinh doanh bất động sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

  QUỐC HỘI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

 VANTHONGLAW - Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động...

Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh bền vững

  VANTHONGLAW - Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh bền vững

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12 /VBHN-VPQH Hà Nội, ngày ...

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng ...

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 ...

Thông tư số: 27/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  BỘ  XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  27/2016 / TT -B XD Hà Nội, ngày  ...

Nghị định số: 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ...

Văn bản hợp nhất số: 06/VBHN-BXD hợp nhất Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  06/VBHN-BXD Hà Nội , ngày  11   ...

Công văn số: 1436/BXD-QLN V/v: Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

  BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1436/BXD-QLN V/v: Thực hiện Luật Nh...

Nghị định số: 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 0...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---