TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Ngân sách Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Ngân sách Nhà nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

 Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

Luật Ngân sách nhà nước 2002

 Luật Ngân sách Nhà nước

Thông tư số: 74/2015/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  B Ộ  TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 74/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 1...

Thông tư số: 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất...

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  80/2017/TT-BTC Hà Nội , ngày  02 ...

Thông tư số: 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  59/2019/TT-BTC Hà Nội , ngày  30 ...

Thông tư số: 193/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong Lĩnh vực Hàng không

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 193/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 th...

Thông tư số: 194/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào Cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08  t...

Quyết định số: 51/2016/QĐ-TTg về một số Cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

  THỦ TƯỚNG  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/201 6 /QĐ-TTg Hà Nội, ...

Thông tư số: 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  15 /201 9 / TT - BTC Hà  Nội , ng...

Thông tư số: 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  57/2019 / TT- BTC Hà Nội, ngày  2...

Nghị định số: 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  34/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng ...

Thông tư số: 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 320/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 t...

Nghị định số: 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  63 / 2017/ N Đ -CP Hà Nội, ngày  19 ...

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

QUỐC HỘI --------------- Luật số: 83/2015/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---