TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

VANTHONGLAW - Luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng

VANTHONGLAW - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  VANTHONGLAW - Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm vi...

Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ lao động - thương bình và xã hội quy định chi tiết một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 VANTHONGLAW -  Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ lao động - thương bình và xã hội quy định chi tiết một số điều của luậ...

Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

VANTHONGLAW - Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày  10/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Na...

Luật người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, sửa đổi năm 2013

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 16 ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---