TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---