TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Nuôi con nuôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Nuôi con nuôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư liên tịch 503/TT-LB ngày 25/5/1995 Hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 184/CP ngày 30/11/1994 của CP quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Thông tư liên tịch 503/TT-LB ngày 25/5/1995 Hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 184/CP ngày 30/11/1994 của CP quy định về thủ tục kết h...

Thông tư 337/TT-PLQT ngày 23/8/1995 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Thông tư số 503-LB/TT ngày 20/5/1995 của Liên Bộ Tư pháp – Ngoại giao – Nội vụ quy định chi tiết về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Thông tư 337/TT-PLQT ngày 23/8/1995 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Thông tư số 503-LB/TT ngày 20/5/1995 của Liên Bộ Tư pháp – Ngoại ...

Thông tư liên tịch 33/TT-LB ngày 24/4/1995 Quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.

-        Thông tư liên tịch 33/TT-LB ngày 24/4/1995 Quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết h...

Nghị định 184-CP ngày 30/11/1994 Về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi.

  Nghị định 184-CP ngày 30/11/1994 Về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi.

Luật Nuôi con nuôi 2010

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---