TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phòng chống tham nhũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phòng chống tham nhũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Công văn số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định ...

Nghị định số: 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, sửa đổi, bổ sung năm 2020

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---