TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phòng chống thiên tai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luật Phòng chống thiên tai. Hiển thị tất cả bài đăng

Văn bản hợp nhất số: 04/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-...

Nghị định số: 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai 2013

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 160/2018/NĐ-CP Hà Nội , ngày  29  thá...

Luật Phòng, chống thiên tai 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2020

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---